ผู้มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

1.คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

 1.1 คุณสมบัติ
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
(2) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
(3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์
การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

1.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

2. คุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2.1 มาตรฐานความรู้
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังนี้
(1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
(2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
(3) การบริหารด้านวิชาการ
(4) การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
(5) การบริหารงานบุคคล
(6) การบริหารกิจการนักเรียน
(7) การประกันคุณภาพการศึกษา
(8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
(10) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสุตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

2.2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
(1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
(2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด
      หรือหัวหน้าสาย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อยู่ก่อนวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

121-6086-200x48 2-3073-200x56 3-2852-200x47 qanetwork

เว็บไซต์คุรุสภาเขตอื่นๆ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต Pay at Post ชำระค่าทำเนียม ต่ออายุใบอนุญาต ทดสอบความรู้ครั้งที่ 11 ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้ สถาบันผลิตครูที่ร่วม mou กับคุรุสภา สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน